نام پروژه : آژند توسکار
وزن سازه : 900 تن
نام کارفرما : شرکت سخت آژند
نام مشاور : آقای شکوهیان

نام پروژه : آژند توسکار وزن سازه : 900 تن نام کارفرما : شرکت سخت آژند نام مشاور : آقای شکوهیان