نام پروژه : آژند توسکار
وزن سازه : 900 تن
نام کارفرما : شرکت سخت آژند
نام مشاور : آقای شکوهیان

نام پروژه : آژند توسکاروزن سازه : 900 تننام کارفرما : شرکت سخت آژندنام مشاور : آقای شکوهیان