نام پروژه : آیت
وزن سازه : 1500 تن
نام کارفرما : آقای دکتر محمدخانی
نام مشاور : آقای دکتر عراقی

نام پروژه : آیتوزن سازه : 1500 تننام کارفرما : آقای دکتر محمدخانینام مشاور : آقای دکتر عراقی