نام پروژه : آیت
وزن سازه : 1500 تن
نام کارفرما : آقای دکتر محمدخانی
نام مشاور : آقای دکتر عراقی

نام پروژه : آیت وزن سازه : 1500 تن نام کارفرما : آقای دکتر محمدخانی نام مشاور : آقای دکتر عراقی