نام پروژه : فتح
وزن سازه : 1400 تن
نام کارفرما : شرکت یاران
نام مشاور : مهندس غلامحسنی

نام پروژه : فتح وزن سازه : 1400 تن نام کارفرما : شرکت یاران نام مشاور : مهندس غلامحسنی