نام پروژه : فتح
وزن سازه : 1400 تن
نام کارفرما : شرکت یاران
نام مشاور : مهندس غلامحسنی

نام پروژه : فتحوزن سازه : 1400 تننام کارفرما : شرکت یاراننام مشاور : مهندس غلامحسنی