نام پروژه : ونک
وزن سازه : 600 تن
نام کارفرما : آقای ارژنگ
نام مشاور : مهندس صدیقی

نام پروژه : ونک وزن سازه : 600 تن نام کارفرما : آقای ارژنگ نام مشاور : مهندس صدیقی