نام پروژه : ونک
وزن سازه : 600 تن
نام کارفرما : آقای ارژنگ
نام مشاور : مهندس صدیقی

  نام پروژه : ونکوزن سازه : 600 تننام کارفرما : آقای ارژنگنام مشاور : مهندس صدیقی