نام سازه : سازه ایستگاه میدان سپاه خط 6 مترو تهران
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : شرکت آهاب

نام سازه : سازه ایستگاه میدان سپاه خط 6 مترو تهران وزن سازه : 1000 تن نام کارفرما : شرکت آهاب