نام پروژه : سوله آزمایشگاه مکانیک
وزن سازه : 350تن
نام کارفرما : جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت
نام مشاور : جهاد دانشگاهی

نام پروژه : سوله آزمایشگاه مکانیک وزن سازه : 350تن نام کارفرما : جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت نام مشاور : جهاد دانشگاهی