نام پروژه : سوله های گروه صنعتی سپاهان
وزن سازه : 2000 تن
نام کارفرما : گروه صنعتی سپاهان
نام مشاور : گروه صنعتی سپاهان

نام پروژه : سوله های گروه صنعتی سپاهان وزن سازه : 2000 تن نام کارفرما : گروه صنعتی سپاهان نام مشاور : گروه صنعتی سپاهان