نام پروژه : سوله های گروه صنعتی سپاهان
وزن سازه : 2000 تن
نام کارفرما : گروه صنعتی سپاهان
نام مشاور : گروه صنعتی سپاهان

نام پروژه : سوله های گروه صنعتی سپاهانوزن سازه : 2000 تننام کارفرما : گروه صنعتی سپاهاننام مشاور : گروه صنعتی سپاهان