نام پروژه : نصب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
وزن سازه : 3800 تن
نام کارفرما : شرکت نصب نیرو مپنا
نام مشاور : شرکت مسینان

نام پروژه : نصب نیروگاه سیکل ترکیبی پرندوزن سازه : 3800 تننام کارفرما : شرکت نصب نیرو مپنانام مشاور : شرکت مسینان