نام پروژه : سازه ریفاینری کورش

وزن سازه : 350 تن

نام کارفرما : صنعت غذایی کورش

نام مشاور : شرکت پرکوک شال ده

نام پروژه : سازه ریفاینری کورش وزن سازه : 350 تن نام کارفرما : صنعت غذایی کورش نام مشاور : شرکت پرکوک شال ده