نام پروژه : سالن های سیمان خاکستری نیریز
وزن سازه : 1700 تن
نام کارفرما : سیمان نیریز
نام مشاور : شرکت سی سخت

نام پروژه : سالن های سیمان خاکستری نیریز وزن سازه : 1700 تن نام کارفرما : سیمان نیریز نام مشاور : شرکت سی سخت