نام پروژه : قهوه سازی آریایی

وزن سازه : 300 تن

نام کارفرما : شرکت تولیدی زراعت قهوه آریایی

نام مشاور : شرکت ابنیه کسری

 

نام پروژه : قهوه سازی آریایی وزن سازه : 300 تن نام کارفرما : شرکت تولیدی زراعت قهوه آریایی نام مشاور : شرکت ابنیه کسری