نام پروژه : حرم حضرت احمد ابن اسحاق
وزن سازه : 500 تن
نام کارفرما : بنیاد مسکن
نام مشاور : دکتر منجمی نژاد

نام پروژه : حرم حضرت احمد ابن اسحاقوزن سازه : 500 تننام کارفرما : بنیاد مسکننام مشاور : دکتر منجمی نژاد