نام پروژه : سازه بالینگ ، Dosingو Mixing پروژه گندله سازی چادرملو

وزن سازه : 5000 تن

نام کارفرما : شرکت آهن گل گهر سیرجان

نام مشاور : پامیدکو

نام پروژه : سازه بالینگ ، Dosingو Mixing پروژه گندله سازی چادرملو وزن سازه : 5000 تن نام کارفرما : شرکت آهن گل گهر سیرجان نام مشاور : پامیدکو