نام پروژه : ساخت 1000 دستگاه اسکلت واحد 60 و 85 مترمربعی مناطق سیل زده
وزن سازه : 2500 تن
نام کارفرما : بنیاد مسکن
نام مشاور : ساخت آزما

نام پروژه : ساخت 1000 دستگاه اسکلت واحد 60 و 85 مترمربعی مناطق سیل زده وزن سازه : 2500 تن نام کارفرما : بنیاد مسکن نام مشاور : ساخت آزما