نام پروژه : امیربهادر
وزن سازه : 2000 تن
نام کارفرما : مهندس دانشور
نام مشاور : مهندس قاسم زاده

نام پروژه : امیربهادروزن سازه : 2000 تننام کارفرما : مهندس دانشورنام مشاور : مهندس قاسم زاده