نام پروژه : امیربهادر
وزن سازه : 1200 تن
نام کارفرما : مهندس دانشور
نام مشاور : مهندس قاسم زاده

نام پروژه : امیربهادر وزن سازه : 1200 تن نام کارفرما : مهندس دانشور نام مشاور : مهندس قاسم زاده