نام پروژه : برلیان

وزن سازه : 2000 تن

نام کارفرما : مهندس جابرانصاری

نام مشاور : مهندس مطیعی

نام پروژه : برلیان وزن سازه : 2000 تن نام کارفرما : مهندس جابرانصاری نام مشاور : مهندس مطیعی