نام پروژه : بوستان هشتم
وزن سازه : 1300 تن
نام کارفرما : آقای مهابادی
نام مشاور : مهندس قاسم زاده

نام پروژه : بوستان هشتم وزن سازه : 1300 تن نام کارفرما : آقای مهابادی نام مشاور : مهندس قاسم زاده