نام پروژه : بوستان هشتم
وزن سازه : 1300 تن
نام کارفرما : آقای مهابادی
نام مشاور : مهندس قاسم زاده

نام پروژه : بوستان هشتموزن سازه : 1300 تننام کارفرما : آقای مهابادینام مشاور : مهندس قاسم زاده