نام پروژه : تختی
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : دکتر ابرقوئی
نام مشاور : مهندس تیموری

نام پروژه : تختیوزن سازه : 1000 تننام کارفرما : دکتر ابرقوئینام مشاور : مهندس تیموری