نام پروژه : تختی
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : دکتر ابرقوئی
نام مشاور : مهندس تیموری

نام پروژه : تختی وزن سازه : 1000 تن نام کارفرما : دکتر ابرقوئی نام مشاور : مهندس تیموری