نام پروژه : رز
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : مهندس شهراسوند
نام مشاور : مهندس صائبی

نام پروژه : رزوزن سازه : 1000 تننام کارفرما : مهندس شهراسوندنام مشاور : مهندس صائبی