نام پروژه : رز
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : مهندس شهراسوند
نام مشاور : مهندس صائبی

نام پروژه : رز وزن سازه : 1000 تن نام کارفرما : مهندس شهراسوند نام مشاور : مهندس صائبی