نام پروژه : ساقدوش

وزن سازه : 500 تن

نام کارفرما : مهندس توحدی

نام مشاور : مهندس محمدی

نام پروژه : ساقدوش وزن سازه : 500 تن نام کارفرما : مهندس توحدی نام مشاور : مهندس محمدی