نام پروژه : سعادت آباد
وزن سازه : 500 تن
نام کارفرما : مهندس ترابی
نام مشاور : مهندس رشیدی

نام پروژه : سعادت آبادوزن سازه : 500 تننام کارفرما : مهندس ترابینام مشاور : مهندس رشیدی