نام پروژه : سعادت آباد
وزن سازه : 500 تن
نام کارفرما : مهندس ترابی
نام مشاور : مهندس رشیدی

نام پروژه : سعادت آباد وزن سازه : 500 تن نام کارفرما : مهندس ترابی نام مشاور : مهندس رشیدی