نام پروژه : سپیدار
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : مهندس شکوئی
نام مشاور : مهندس نیکبخت

نام پروژه : سپیدار وزن سازه : 1000 تن نام کارفرما : مهندس شکوئی نام مشاور : مهندس نیکبخت