نام پروژه : سپیدار
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : مهندس شکوئی
نام مشاور : مهندس نیکبخت

نام پروژه : سپیداروزن سازه : 1000 تننام کارفرما : مهندس شکوئینام مشاور : مهندس نیکبخت