نام پروژه : شفق 24
وزن سازه : 2000 تن
نام کارفرما : آقای مختاری
نام مشاور : مهندس قاری

نام پروژه : شفق 24وزن سازه : 2000 تننام کارفرما : آقای مختارینام مشاور : مهندس قاری