نام پروژه : ساخت و نصب مشاعات بلوک های A,C مرکز شهر اندیشه

وزن سازه : 700 تن

نام کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

نام مشاوره : شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن

 

نام پروژه : ساخت و نصب مشاعات بلوک های A,C مرکز شهر اندیشه وزن سازه : 700 تن نام کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نام مشاوره : شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن