نام پروژه : منصور 2
وزن سازه : 1600 تن
نام کارفرما : آقای ارج
نام مشاور : مهندس نیکبخت

نام پروژه : منصور 2 وزن سازه : 1600 تن نام کارفرما : آقای ارج نام مشاور : مهندس نیکبخت