نام پروژه : منصور 2
وزن سازه : 1600 تن
نام کارفرما : آقای ارج
نام مشاور : مهندس نیکبخت

نام پروژه : منصور 2وزن سازه : 1600 تننام کارفرما : آقای ارجنام مشاور : مهندس نیکبخت