نام پروژه : نسترن
وزن سازه : 1300 تن
نام کارفرما : مهندس دانشور
نام مشاور : مهندس شاه حسینی

نام پروژه : نسترنوزن سازه : 1300 تننام کارفرما : مهندس دانشورنام مشاور : مهندس شاه حسینی