نام پروژه : نسترن
وزن سازه : 1300 تن
نام کارفرما : مهندس دانشور
نام مشاور : مهندس شاه حسینی

نام پروژه : نسترن وزن سازه : 1300 تن نام کارفرما : مهندس دانشور نام مشاور : مهندس شاه حسینی