نام پروژه : نگین
وزن سازه : 2500 تن
نام کارفرما : دکتر ابرقوئی
نام مشاور : شرکت معلم

  نام پروژه : نگین وزن سازه : 2500 تن نام کارفرما : دکتر ابرقوئی نام مشاور : شرکت معلم