نام پروژه : گلسا
وزن سازه : 5000 تن
نام کارفرما : مهندس جابرانصاری
نام مشاور : مهندس بهرامی

نام پروژه : گلسا وزن سازه : 5000 تن نام کارفرما : مهندس جابرانصاری نام مشاور : مهندس بهرامی