نام پروژه : گلسا
وزن سازه : 5000 تن
نام کارفرما : مهندس جابرانصاری
نام مشاور : مهندس بهرامی

نام پروژه : گلساوزن سازه : 5000 تننام کارفرما : مهندس جابرانصارینام مشاور : مهندس بهرامی