نام پروژه : یارمحمدی
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : مهندس محسنی پور
نام مشاور : مهندس تقدیری

نام پروژه : یارمحمدی وزن سازه : 1000 تن نام کارفرما : مهندس محسنی پور نام مشاور : مهندس تقدیری