نام پروژه : یارمحمدی
وزن سازه : 1000 تن
نام کارفرما : مهندس محسنی پور
نام مشاور : مهندس تقدیری

نام پروژه : یارمحمدیوزن سازه : 1000 تننام کارفرما : مهندس محسنی پورنام مشاور : مهندس تقدیری